Pitanja i odgovori na temu kemije

Ukupno poruka: 4 - Stranice (1): [1]
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Dec 29 2016 - 06:55 AM
Naslov: re: Pitanja
Poštovani,
rješenja navedenih zadataka će Vas koštati ukupno 2800 kn. Plaća se unapred, uplatom na račun kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d. IBAN: HR7623400093202576663.
S poštovanjem,
Fedor Jakšić
Autor: Josipa Bilić
Objavljeno: Feb 12 2015 - 20:23 PM
Naslov: re: Pitanja
Pozdrav, zanima me odgovor na pitanje:Razlika izmedu vrelista vode i metana
Autor: Fedor Jakšić
Objavljeno: Apr 19 2012 - 12:40 PM
Naslov: re: Pitanja
Odgovori će Vas koštati 200kn. Plaćanje je unaprijed.

Fedor Jakšić
Autor: Gelet
Objavljeno: Apr 13 2012 - 10:41 AM
Naslov: Pitanja
Pozdrav, ako nije problem može li mi netko odgovoriti na ova pitanja:
1. Ako je x(A)>x(B), onda je : a) molekula AB nepolarna
b) na atomu A je negativan pol
c) veza A-B polarna
d) molekula A2 dipol
2. U tekućem vodiku molekule su asocirane: KV (kovalentnim vezama)
VV (vodikove veze)
LS (Londonovim silama)
3. U tekućem fluorovodiku molekule su asocirane: KV
VV
LS
4. Tekućina A ima više vrelište od tekućine B, jer su molekule tekućine A: asocirane jačim privlačnim silama
tetraedarskog oblika
nepolarne
5. Voda ima više vrelište od sumporovodika: a)jer su molekule vode jači dipoli od molekula sumporovodika
b)jer je kisik u drugoj, a sumpor u trećoj periodi
B)jer su molekule vode manje od molekula sumporovodika
6. Molekule CO2 su nepolarne zbog: a) razlike elektronegativnosti
b) štapićastog oblika
c) kutnog oblika
7. Molekule vode su trajni dipoli zbog: a) razlike elektronegativnosti
b)štapićastog oblika
c) razlike elektornegativnosti i kutnog oblika
8. Izaberi točnu tvrdnju/e
a) kad bi molekule CH4 bile polarne metan bi imao niže vrelište
b) Van der Waalsove sile su jače ako su molekule veće
c) Van der Waalsove sile su privlačne sile između iona suprotnog naboja
d) Međumolekulska privlačenja u ledu su jača nego u tekućoj vodi
9. Odgovori:
Vrelište amonijaka je -33 stupnjeva C, a fosfina (PH3) -87,4
a) koje su molekule veće
b)koje se molekule asociraju jačim privlačnim silama
c) koje su molekule nepolarne
10.Zbog kojeg molekulskog svojstva Etan ima više vrelište od metana, a niže od propana
11. Koje su dvije molekule dipoli samo u tekućini i krutini:
a) HCl i HF
b) CO2 i H2O
c) N2 i NH3
d) N2 i O2
12. Pridružite molekule njihovim načinom povezivanja:
a) H2O(s) 1. trenutni dipol-inducirani dipol
b)I2 (l) 2. dipol-dipol
c) Ar(g) 3. dipol-inducirani dipol
d) P4(s) 4. ion-dipol
e) Na+(l) i Cl-(l) 5. -
13. Koje od Van der Waalsovih sila se raskidaju, odnosno nastaju, tijekom pojedinog procesa?
a) isparavanje vode
b) sublimacija joda 1. vodikove veze
c) sublimacija leda 2. Londonove sile
d) kondenzacija broma
Molim vas da mi odgovorite hvala!
Ukupno poruka: 4 - Stranice (1): [1]
Odgovor na ovaj thread
 Author and subject  Unesite poruku  Zatvori oznake (tagove)